درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پیوندهای روزانه
پيوندها

    تبادل لینک هوشمند
    برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان کلبه پرندگان شهاب و آدرس shahab1375.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.
نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 119
بازدید دیروز : 12
بازدید هفته : 745
بازدید ماه : 131
بازدید کل : 32389
تعداد مطالب : 12
تعداد نظرات : 74
تعداد آنلاین : 1

Alternative content
کلبه پرندگان شهاب
در این سایت در مورد کاسکو عروس هلندی مرغ عشق و فنچ هر مطلبی که بخواین هست خوشحال میشم بتونم مشکلاتتون رو در این مورد حل کنم امید وارم خوشتون بیاد
شاید بھ جرات بتوان گفت خرید یک پرنده آن ھم بوسیلھ یک شخص مبتدی از نگھداری آن مھمتر و خطیرتر است چراکھ در صورت

عدم دقت احتمال خرید یک پرنده بیمار وجود دارد کھ این کار علاوه بر دلسرد کردن فرد ، دیگر پرندگان او و ھمچنین گاه خودش را

در معرض ابتلا بھ امراض خطرناک قرار خواھد داد.

برای اینکھ خرید مناسبی داشتھ باشیم یا باید بھ ھمراه یک شخص ماھر و متخصص اقدام بھ این کار کنیم و یا از منابع معتبر و

تجربیات دیگران (بھ علاوه کمی آزمون و خطا) استفاده نماییم ؛ بھ طور قطع و یقین بھ ھمراه بردن یک شخص متبھر شانس خریدن

یک پرنده ایده آل را بسیار بالا می برد اما ھمیشھ این کار ممکن نیست پس باید فوت و فن این کار را آموخت تا در صورت لزوم

بتوان از آن استفاده کرد.

نکاتی که در ھنگام خرید باید به آن توجه کرد

-1 مرغ عشق باید سر حال و شاد باشد و مرتبا جست و خیز کرده و آواز بخواند ، البتھ ساکت و آرام بودن پرنده صرفا بھ

معنای بیمار بودن آن نیست چراکھ عموما مرغ عشق ھا در طول روز نیز می خوابند.

-2 پرھای پرنده باید مرتب باشد ، مرغ عشق مریض بھ پرھایش رسیدگی نمی کند و پرھایش کثیف و بھ ھم ریختھ می باشد.

-3 پرھای مخرج ( محل دفع فضولات ) پرنده باید بھ صورت کرکھای سفید و تمیز بوده و ھمچنین خود مخرج صورتی رنگ

باشد ، با فوت کردن بھ این قسمت می توانید بھ این قضیھ پی برد.

-4 چشمھای پرنده سالم ، گرد و براق و سیاه است (البتھ نژاد آلبینو دارای چشمھایی قرمز است) اگر پرنده در حالت استراحت

نباشد ، نباید چشمھایش خمار و بی حال باشند.

-5 پاھای مرغ عشق سالم و جوان فلسھای تمیز ، نرم و لطیف دارد.

-6 دم پرنده سالم ھمیشھ در راستای بدنش می باشد.

-7 مدفوع پرنده نباید حالت آبکی داشتھ باشد (برای مطلع شدن بھ کف قفسی کھ پرنده در آن قرار دارد نگاه کنید).

اگر در ھنگام خرید بھ این نکات توجھ کنید می توانید مطمئن باشید کھ انتخاب شما صحیح خواھد بود.تغذیه

غذاي اصلي مرغ عشق در اسارت و آزادي دانھ است . دانھ ھا شمال 2 گروه مھم ھستند :

-1 دانھ غلات : كربوھیدرات زیاد وچربي كم دارند ، مانند ارزن (طبیعتش سرد و خشك می باشد و دانھ ایي قلیایي و سرشار

و فسفر و املاح معدني گوناگون است) و ذرت . A از پروتئین و منبعي غني از ویتامین

-2 دانھ ھاي روغني : چربي زیاد وكربوھیدرات كم دارند ، مانند تخم كتان (طبیعتش گرم بوده و حاوي انواع ویتامین و

تركیبات كربوھیدرات و املاح معدني میباشد) یا تخم آفتابگردان .

غذاي مناسب مرغ عشق ارزن مي باشد ولي این غذاي كاملي نیست بویژه ھنگام تولید مثل و براي بالانس كردن آن اضافھ كردن یك

دانھ روغني (مانند تخم كتان ) لازم است . علاوه بر اینھا سبزیجات (مانند ھویج ، كلم ) ، میوه ھاي تازه (مانند سیب ) و نیز مكمل

توصیھ مي شوند. باید توجھ داشت كھ ھر نوع تغییر جیره بھ تدریج انجام شود .

نکتھ : حتما بھ ازای ھر یک کیلو ارزن 200 گرم تخم کتان با آن مخلوط کنید نھ بیشتر و نھ کمتر چون تخم کتان یھ دانھ روغنیست و

برای تامین بسیاری از مواد بدن آنھا ، مخصوصا برای گرفتن نطفھ موثر میباشد.

3 بار بھ اندازه یک قاشق غذاخوری برنج ( بھ صورت کتھ ) بھ مرغ عشق بدھید. _ شما می توانید ھفتھ ای 2

نان : نان سبوس دار و کم نمک را با آب گرم خیس کنید تا نرم شود و بعد در قفس بگذارید.

سبزیجات و میوه : سبزیجاتی مثل شوید ، جعفری ، کاھو (برگ كاھو طبیعتي سرد دارد و تامین كننده كلسیم و آھن و اشتھا آور و

و املاح معدنیست) و میوه ھایی چون سیب (طبیعتي معتدل A ضد یبوست میباشد) ، ھویج (طبیعتي گرم دارد و سرشار از ویتامین

داشتھ و سرشار از ویتامینھاي گوناگون است) را ھمواره در برنامھ غذای آنھا بگنجانید.

تخم مرغ : تخم مرغ را بھ صورت آبپز شده در اختیار آنھا بگذارید(ھفتھ ای 1 یا 2 مرتبھ).

جوانھ ھا : كامل ترین و حیاتی ترین بخش جیره غذایی مرغ عشق است (کھ متاسفانھ بسیار مورد غفلت قرار میگیرد). دانھ ھا در

ھنگام جوانھ زدن ، مملو از ویتامینھا و پروتئین ھا ، املاح معدني ، كربوھیدراتھا و قندھاي طبیعي میشوند و براي مصرف مرغ

عشقھا بخصوص جوجھ ھا بسیار مفید است ، حداقل ھفتھ ای یک بار بھ آنھا جوانھ گندم بدھید.

مكمل : دو مكمل مھم براي مرغ عشق سنگریزه (یا شن ) و كف دریا مي باشند.

پرندگان دانھ خوار از جملھ مرغ عشق اغلب قبل از خوردن دانھ اقدام بھ خوردن سنگریزه مي كنند. سنگریزه در سنگدان پرنده كمك

بھ شكستن دانھ كرده ونقش مھمي در ھضم آن دارد. باید توجھ داشت كھ سنگریزه آلوده نباشد.سنگریزه را ھم میتوان با ارزن مخلوط

کرد(البتھ با نسبت خیلی اندک) و ھم میتوان جداگانھ در یک ظرف دھان گشاد ریختھ و در کف قفس گذاشت.

كف دریا پوستھ نوعي نرم تن دریاییست كھ حاوي كلسیم بوده و باعث استحكام نوک و ھمچنین پوستھ تخم ھا در ھنگام تولید مثل مي

شود . ضمنا پرنده ھنگام استفاده از كف دریا نوك خود را بھ آن مي كشد كھ مانع رشد بیش از حد آن می شود.

آب (براي نوشیدن واستحمام) : آب تازه و در ظرف تمیز باید ھمیشھ در دسترس باشد . بھتر است آب ھر روزعوض شود . پرنده

براي آراستن پرھاي خود نیز نیاز بھ آب دارد.

ویتامین : بدن تمام موجودات زنده براي انجام اعمال حیاتي نیازمند پروتئین ، كربوھیدرات ، چربي ھا ، موادمعدني و ویتامین ھاست

و این نیازھا با مصرف مواد غذایي مختلف و متنوع تامین مي شود . ویتامین ھا دستھ اي از مواد مغذي ھستند كھ داراي معدودي از

خصوصیات شیمیایي می باشند . این مواد تركیبات آلي ھستند كھ بوسیلھ نسوج بدن سنتز نمي شوند و بمقدار خیلي كم وجود آنھا در

جیره ھاي غذایي لازم است . تركیبات مذكور اجزا ساختماني بزرگي از بدن را تشكیل نمي دھند و بیشتر بعنوان تنظیم كننده متابولیسم

عمل مي کنند . ویتامین ھا بصورت محلول در چربي و آب وجود دارند . با توجھ بھ مراتب فوق و از آنجا كھ مرغ عشقھا و سایر

8

پرندگان محصور در قفس ، در طبیعت نیازھاي خود را بامصرف دانھ ھاي كال و رسیده ، علوفھ سبز و بسیاري مواد غذایي دیگر

تامین مي كنند بھ نظر مي رسد استفاده از ویتامین ھا براي آنھا در زمان زندگي در اسارت ضرورت دارد و ضمنا ارزش غذایي دانھ

ھا بمرور زمان و بر اثر ماندن و انبار شدن كاھش پیدا میکند و باعث كاھش میزان ویتامینھا موجود در آنھا می شود لذا استفاده از

مولتي ویتامین ھا مي تواند این كاھش را جبران نماید . وقتی پرنده شما سالم و سرحال ھم می باشد باید علاوه بر میوه و سبزیجات ،

ھفتھ ای دو بار در ظرف آب آنھا ، نصف قرص جوشان مولتی ویتامین (یا 12 قطره) و یک چھارم قرص جوشان کلسیم بریزید (یا

10 قطره). اکیدا توصیھ می شود بعد از 24 ساعت ظرف آب را بشویید (بھ دلیل رشد سریع پارازیتھا در این محیط غنی شده ھرگز

نگذارید ظرف آب حاوی مولتی ویتامین بیش از 24 ساعت بماند بلکھ آن را بھ دقت بشویید).

نکتھ : موقع شستن ظرف آب ، بھتر می باشد از آب داغ و مقدار بسیار کم مایع ظرف شوییشرایط تکثیر

برای تکثیر مرغ عشق نیازی بھ وسایل خیلی گران قیمت و زحمت زیاد نیست ، کافی است بھ آن دل بدھید و واقعا حوصلھ داشتھ

باشید.

-1 بھ ازای ھرجفت مرغ عشقی کھ دارید یک خانھ تخم بگیرید ، بھتر است خانھ پلاستیکی باشد (در بازار ھم خانھ چوبی و

ھم پلاستیکی موجود است ، لانھ پلاستیکی بھتر می باشد چون بھ راحتی قابل شست و شو بوده و مثل چوب نیست کھ

موجودات ذره بینی لای درزھا و سوراخھایش رشد کنند).

-2 لانھ را بعد از خرید با آب گرم و مایع ظرفشویی خوب بشویید و 2 ساعت در معرض نور آفتاب بگذارید تا کاملا خشک و

ضد عفونی شود.

-3 لانھ را نھ خیلی بالا و نھ در کف قفس ، بلکھ در وسط یکی از دیواره ھای قفس بگذارید جلوی در لانھ طوری یک میلھ را

بھ موازاتش قرار بدھید تا پرنده بتواند راحت بھ درون لانھ برود.

-4 پرنده را با انواع میوه ھا مثل سیب ، گلابی ، پوست ھندونھ و انواع سبزیھا مثل شوید و ھویج و جعفری تغذیھ کنید و البتھ

جوانھ گندم ھم کھ یک غذای بسیار ایده آل و مقوی محسوب می شود را فراموش نکنید . آب تازه را ھمواره در اختیار

پرنده خود بگذارید (ویتامین و کلسیم را ھفتھ ای دو بار بھ آب آنھا اضافھ کنید).

-5 جای نھ گرم و نھ سرد و بدون جریان شدید ھوا را برای قرار دادن قفس در نظر بگیرید. 

نمی شود زمان مشخصی را عنوان کرد ، این امر کاملا بھ خصوصیات مرغ عشق بستگی دارد بعضی ھا شدیدا گوشھ گیر ھستند

(معمولا در مرغ عشقھای ماده بیشتر دیده می شود) و دیرتر عادت می کنند ھرچھ محیط برایشان مستعد تر باشد سریعتر جفت می

شوند. سعی کنید محیطی ساکت برایشان فراھم کنید و وسایل بازی و ظرف آب برای حمام و سبزیجاتی مثل ھویج ، شوید و جعفری

برایشان بگذارید.اگر بسیار مشتاق داشتن یک جفت تخمگذار ھستید توصیھ می کنم جفتی کھ سابقھ تخمگذاری داشتھ اند را خریداری

کنید.

تولید مثل

براي موفقیت درجوجھ گرفتن باید بھ موارد زیر توجھ شود :

-1 فراھم آوردن شرایط مناسب نگھداري و تغذیھ.

17‚17‚ -2 قرار دادن جعبھ آشیانھ : یك محرك براي تولید مثل محسوب مي شود. براي مرغ عشق جعبھ آشیانھ بھ اندازه 23

5 سانتیمتر مناسب است . وجود یك میلھ جلوي سوراخ ورودي كمك مي كند پرنده نر جفت خود - سانتیمتر و ورودي بھ قطر 4

را ھنگام خوابیدن روي تخم ھا بھتر تغذیھ كند. ضمنا مرغ عشق تخم را مستقیما روي کف لانھ مي گذارد و نیاز بھ

وسیلھ دیگري نیست .

-3 استرس : استرس را باید بھ حداقل رساند. صاحبان وسواسي یا فضول كھ بطور متناوب داخل جعبھ آشیانھ را نگاه مي كنند و

نیز ظاھر شدن شكارچیانی مانند گربھ اطراف قفس از عوامل مھم استرسز ا محسوب مي شوند.

-4 نقش تحریك سایر پرندگان : مي توان چند جفت مرغ عشق را در قفس ھاي مجزا ولي در كنار یكدیگر قرار داد. صداي ھر

جفت مي تواند جفت ھای دیگر را بھ نشان دادن رفتار تولید مثلي تشویق كند.

-5 تأثیر نور : افزایش تدریجي مدت زمان وجود نور تحریك مناسبي است . فصل جفت گیري مرغ عشق (معمولا) بھار و

تابستان است . شما می توانید در زمستان با روشن نگھ داشتن چراغھا تا پاسی از شب پرندگان خود را بھ جفتگیری تحریک

کنید.

12

ناباروری

بعضی مرغ عشقھای نر توانایی باروری ندارند این مشکلات کھ اغلب ژنتیکی ھستند درمانی ندارد . گروھی از مرغ عشقھا ھم

ھستند کھ با ھم جفت نمی شوند، یعنی گرچھ سعی در جوجھ دار شدن دارند اما تخم حاصل ، بی نطفھ است . البتھ علت اول بیشتر

اتفاق می افتد کھ شما می توانید پرنده نر را عوض کنید.

بعضي وقتھا این امكان وجود دارد كھ بتوان مشكل بي نطفھ بودن تخم را حل كرد (در بیشتر موارد مربوط بھ پرنده نر مي شود. در

و برخی از مینرالھا در E و D صورتي كھ این مشكل در پرنده نر از نوع ژنتیكي نباشد امكان درمان آن وجود دارد. كمبود ویتامین

پرنده باعث ناباروري آن مي شود. سعي كنید كھ از داروخانھ دامپزشكي مولتي ویتامین و مینرال (مواد معدني) تھیھ كنید. اكیدا

توصیھ مي كنم جوانھ گندم تازه را نیز در اختیار پرنده بگذارید. جوانھ گندم یكي از مقوي ترین مواد غذایي براي اكثر موجودات

است. تخم كتان را نیز در جیره غذایی مرغ عشق خود بگنجانید چرا کھ بھ نطفھ سازي كمك میكند ولي میزان زیاد تخم كتان مي تواند

مشكل آفرین باشد ، زیرا دانھ اي بسیار چرب است و مصرف بیش از اندازه آن ، بھ كبد پرنده آسیب وارد مي كند ؛ این كارھا را

انجام داده و اگر بعد از 2 یا 3 سري تخم گذاري ، بازھم مشكل ادامھ داشت ، می توانید مطمئن باشید کھ مشكل پرنده شما ژنتیكي

بوده و راه درمانی ندارد).

جفت گیري در مرغ عشقھا دلیل بر تخم گذاري آنھا نیست. ممكن است كھ دو مرغ با ھم جفت باشند اما تا مدت ھا از تخم گذاري

خبري نباشد. اگر علل ژنتیكي و بیماري را فاكتور بگیریم ، علل دیگري نیز چون اضطراب ، عدم وجود لانھ تخم گذاري باب میل ،

كوچك بودن قفس و ھمچنین كمبود غذا و آب باعث این مسئلھ ھستند. باید محیط زندگي مرغ عشق ھاي جفت گیري كرده بھ گونھ اي

باشد كھ ھمیشھ این اطمینان را حس كنند كھ غذا و آب بھ میزان فراوان و بیش از نیاز در اختیارشان خواھد بود. در صورتي كھ ھمھ

چیز نرمال باشد ، یعني نر و ماده ھر دو كاملا سالم باشند و فضاي لانھ نیز آماده باشد، مرغ ماده تا 6 تخم مي گذارد مرغ ماده

ھنگامي كھ شروع بھ تخم گذاري مي كند این كار را تا زماني ادامھ مي دھد كھ صداي نبض جوجھ درون یكي از تخمھا را بشنود. در

این حالت از تولید تخم بیشتر اجتناب كرده و بھ گرم نگھ داشتن و خوابیدن بر روري تخم ھاي باقي مانده اكتفا مي كند. اگر بھ ھر

دلیل یكي از تخم ھا خراب شود ، خود ماده این مسئلھ را متوجھ شده و آن را بیرون مي اندازد. البتھ توجھ كنید كھ ممكن است تخم

بیرون انداختھ شده سالم باشد و تنھا بھ اشتباه و یا كمبود فضا و حركات مادر در لانھ بیرون بیفتد. ھفت روز پس از اینكھ مرغ بر

روي تخم خوابید مي توانید خودتان سالم بودن تخم را امتحان كنید. براي اینكار بھ آرامي تخم را برداشتھ و در فضاي تاریك در مقابل

یك لامپ پرنور نگاه دارید ، باید یك لكھ سیاه در وسط تخم ببینید ؛ این لكھ ھمان جنین است كھ كم كم بزرگ شده و ك<span style="font-family: Arial; font-size: m

سرما خوردگی

برای اینکھ مرغ عشق شما سرما بخورد لازم نیست حتما ھواي سرد باشد یکي از عواملي کھ باعث سرماخوردگي مرغ عشق مي

شود ، جریان تند ھواست. پس باید سعي کنید چھ در تابستان و چھ در زمستان پرنده را در دماي متوسط و جایي قرار بدھید کھ جریان

ھوا شدید نباشد.

نکتھ : سعي کنید از ھمان اول کھ پرنده را خریداری می کنید ، قفسش را در یک محل ثابت بگذارید و جابجا نکنید. پس جایي را در

نظر بگیرید کھ شرایط فوق را داشتھ باشد.

درمان سرما خوردگي : وقتي پرنده سرما خورد در کمتر مواقعی بھبود می یابد بنابراین پیشگیري بھتر ازدرمان است.

ولي اگر سرما خورد :

-1 پرنده مریض را سریعا از قفس بیرون آورده و در یک قفس دیگر قرار دھید (تنھا).

-2 قفس را بھ یک جاي گرم ببرید. این مکان نباید شلوغ و پر سر و صدا باشد.

-3 در این زمان بھ ھیچ عنوان سبزي و میوه بھ پرنده ندھید.

-4 در ظرف آب پرنده بیمار، روزي نصف قرص جوشان مولتي ویتامین ( یا 12 قطره ) و یک چھارم قرص ھم کلسیم

جوشان (یا 10 قطره) بریزید.

-5 آنتي بیوتیک ضروریست؛ از داروخانھ ھاي دامپزشکي شربت آنتي بیوتیک مثل سولفادیمیدین سدیم تھیھ کنید اگر امکانش

12 قطره در ظرف آب بریزید .ولي ھر روز این کار را تجدید - نبود از شربتھاي خوراکي آنتي بیوتیک انساني ، 10

کنید. در صورت نبود شربت ، قرص اریترومایسین را کوبیده و با آب ولرم مخلوط کنید ( براي ھر روز نصف قرص

5 قطره در دھان پرنده مریض بچکانید. - کافي می باشد ) ، وقتي خوب رقیق شد ، با قطره چکان ، 4

زخم و عفونت آن

-1 قفس پرنده زخمی را حتما عوض کنید.

-2 از داروخانھ یک شربت آموکسي سیلین یا یک شربت آنتي بیوتیک دیگر تھیھ کنید و در ظرف آب بریزید و ھر روز آب

درون ظرف را عوض کنید.

-3 ویتامین را فراموش نکنید؛ سبزي (جعفري و شوید و ھویج) و میوه (سیب) را حتما درون قفس بگذارید.

پماد تتراسیکلین چشمي را ھر 6 ساعت بھ آرام (خیلي آرام و با احتیاط) بھ محل زخم بمالید ، طوري کھ کاملا جذب شود.

-4 نگذارید در این مدت (تا بھبودی کامل) بھ او استرس وارد شود.

گیر كردن تخم و راه درمان آن

محل اتصال دم بھ بدن پرنده از پشت برجستھ شده ، زیر شکمش متورم و دم آویزان مي شود ، پرنده آنقدر بي حال مي شود کھ

 

15

نخواھد توانست روی میلھ بنشیند و در کف قفس می نشیند.

براي کمکھاي اولیھ ، کمي محل بیرون آمدن تخم را با روغن مایع چرب کنید؛ کمي روغن را با انگشت بھ موضع بزنید و خیلي آرام

و با ملایمت ماساژ دھید . پرنده را گرم نگھ داشتھ و سریعا بھ دامپزشک متخصص پرندگان مراجعھ کنید.

نکتھ: کمبود کلسیم و مواد معدني دلیل گیر کردن تخم در بدن مرغ عشق و سایر پرندگان میباشد ، چون پوستھ آھکي تخم نرم مي ماند

و بھ ھمین سبب پرنده نمي تواند با فشار معمول زایمان، تخمگذاری کند.

پیشگیري : رژیم سرشار از کلسیم (کف دریا) و ویتامین + سبزیجات و میوه جات تازه.

اسھال

نشانھ بارز سرماخوردگي یا خوردن غذاي فاسد است پس توصیھ مي شود کھ :

-1 پرنده ھاي سالم را از مریض جدا کنید.

-2 دادن ھر گونھ سبزي، میوه و گندم جوانھ زده را قطع کنید.

-3 مولتي ویتامین را بھ صورت قطره یا قرص جوشان در برنامھ غذایی پرنده بگذارید.

-4 اگر نشانھ اي از آب ریزش بیني ھم مشاھده مي کنید، مي توانید مطمئن باشید کھ سرما خورده است در این حالت یک

کپسول آموکسي سیلین را باز کرده و پودرش را در نصف لیوان آب ولرم حل کنید و بھ ھمراه ویتامینھا در ظرف آب پرنده

خود بریزید.

عطسھ

اگر علائمي مثل بي حالي ، لرزش و چشمھاي بي حال و مدفوع آبکي نداشتھ باشد عطسھ مشکل ساز نیست.

رشد بیش از حد ناخن ھا و منقار

در صورت بروز این پدیده باید از محلي كھ فاقد عروق خوني ھستند كوتاه شوند.

نیوکاسل

ویروس عامل بیماری از خانواده پارامیکسوویریده و جنس روبلاویروس است. در دمای 56 و 60 درجھ سانتیگراد بھ ترتیب در

اسیدی ھم ویروس دوام نمی آورد. از میان مواد شیمیایی ھم این ویروس بھ pH عرض سھ ساعت و سی دقیقھ غیرفعال می شود. در

اتر حساس است و توسط ضدعفونی کننده ھای فرمالین و فنل غیرفعال می گردد. در دمای محیط و بخصوص در مدفوع مدت زمان

طولانی زنده می ماند.

میزبان :

تعداد زیادی از گونھ ھای پرندگان اھلی و وحشی.

میزان واگیری و مرگ و میر بیماری :

بستھ بھ گونھ پرنده و سویھ ویروس متفاوت است . جوجھ ھا از حساسیت بسیار زیادی برخوردارند و اردک و غاز در میان طیور از

حساسیت کمی برخور می باشند.

ناقلین :

خانواده طوطی سانان و برخی از پرندگان وحشی می توانند ناقل ویروس باشند.

راھھای انتقال بیماری :

_تماس مستقیم با ترشحات بخصوص مدفوع پرنده مبتلا.

_تماس با غذا ، آب ، وسایل و ... آلوده.

منبع ویروس :

_ترشحات تنفسی و مدفوع

_تمام قسمت ھای لاشھ

_ویروس در طی دوره کمون و برای مدت زمانی محدود و کوتاه در طی دوره نقاھت دفع می شود.

_برخی طوطی سانان بصورت منقطع حتی بیش از یک سال ھم این ویروس را دفع نموده اند.

 

16

دوره کمون :

4تا 6 روز است.

علائم تنفسی و یا عصبی :

_نفس نفس زدن و سرفھ

_افتادگی بالھا ، کشیدن پاھا ، پیچش سر و گردن ، چرخش ، افسردگی ، بی اشتھایی ، فلج کامل

_اسھال سبز و آبکی

_تورم بافتھای اطراف چشم و در گردن

درمان :

ندارد

پیشگیری :

با واکسیناسیون

پسیتاکوز

بیماري کلامیدیوز پرندگان یک بیماري عفوني حاد یا مزمن برخي طیور اھلي و بسیاري از پرندگان زینتي ،مھاجر و وحشي مي باشد

و نشانھ ھاي بیماري در پرندگاني کھ بطور بالیني بیمارند شامل عوارض و جراحات عمومي در دستگاه تنفسي و گوارش مي باشد

وعفونت مخف

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد